Práva a povinnosti

Práva a povinnosti

Vážení spoluobčané,

Dozvíte se zde, jaká jsou vaše práva, povinnosti a možnosti a jaké možné postihy vám mohou hrozit
za neplnění těchto závazků. Věříme, že informace obsažené na těchto stránkách budou vést k hlubšímu
pochopení a uvědomění toho, co se od vás jako od obyvatele Vyššího Brodu očekává, a že se tím sníží
riziko výskytu negativních jevů popisovaných v kapitole „Co nedělat!“.

Český jazyk a kultura

Pro legální (přechodný) pobyt v České republice není povinností mluvit česky. Na druhou stranu, pokud se chcete začlenit do české společnosti, navázat přátelské vazby nebo se vyhnout konfliktům a problémům, je pro všechny cizince žijící na území ČR žádoucí umět minimálně základy českého jazyka. Znalostí českého jazyka zároveň získáte možnost nabytí určité nezávislosti na různých zprostředkovatelích a tlumočnících a budete mít lepší přístup k oficiálním a ověřeným informacím.

Váš pobyt na území ČR je v případě přechodného pobytu časově omezený a po uplynutí této doby vám hrozí, že jeho prodloužení pobytu českými správními složkami bude zamítnuto. Během přechodného nebo trvalého pobytu můžete být (v případě porušení určitých pravidel a zákonů) z ČR vyhoštěni. Tato rizika a administrativní překážky spojené s prodlužováním vašeho pobytu mizí, pokud se stanete českými občany. Znalost češtiny (min. úroveň B1), znalost ústavního systému ČR a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR jsou podmínkou pro udělení českého občanství.

Pro děti, jejichž mateřským jazykem není čeština, je možné zajistit doučování. Základní škola Vyšší Brod doučuje žáky jednotlivých ročníků všem předmětům. Pro zlepšení mluveného projevu (výslovnosti) je organizováno doučování zaměřené na logopedii, ale jeho kapacita je omezená. Pokud by si cizinci sami sehnali lektora pro doučování češtiny, škola může poskytnout prostory (pro bezplatné doučování zdarma, pro komerční za obvyklý nájem). 

Intenzivní kurzy českého jazyka pro děti a dospělé nabízí zdarma Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, které sídlí v Českých Budějovicích. Na dětské kurzy je možné dojíždět do Českých Budějovic a kurzy pro dospělé lze navštěvovat v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Táboře a Písku. Na všechny kurzy je nutné se předem registrovat v kanceláři Centra. Centrum na podporu integrace cizinců taktéž nabízí kurzy sociokulturní orientace, jež se zaměřují na praktické úkony, jako je např. vyplnění daňového přiznání, nebo se specializují na českou kulturu, např. kurzy o českých dějinách či českých svátcích.

Více o aktivitách Centra na podporu integrace cizinců naleznete zde: www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj. Dále můžete docházet do placených jazykových škol a kurzů v Českých Budějovicích, více zde: www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/cestina-pro-cizince/ceske-budejovice-c2191

Jsme si vědomi toho, že vietnamský jazyk a kultura jsou naprosté odlišné od těch českých. To ovšem není omluva pro neznalost. Je nám taktéž jasné, že většina cizinců nebude mluvit jako rodilý mluvčí, což není ani v mnoha případech nutné. Pokud však projevíte určitou snahu, jistě vám čeští spoluobčané jazykové chyby odpustí.

Vzdělání a péče o dítě

Dětská skupina Brodýsek

Město Vyšší Brod za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu provozuje dětskou skupinu Brodýsek. Jedná se o pravidelnou péči o dítě v rozmezí od 2,5 do 5 let věku. Stanovená kapacita dětské skupiny je 12 dětí a o přijetí dítěte do dětské skupiny rozhoduje Rada města Vyššího Brodu na základě bodového systému. Prioritně jsou přijaty děti, jež spadají do školského spádového obvodu (viz vysvětlivka) Vyššího Brodu a jejichž rodiče projeví potřebu využít dětské skupiny z důvodu své vazby na trh práce (více informací zde: www.mestovyssibrod.cz/detska-skupina_209.html). 

Pokud chcete své dítě přihlásit do dětské skupiny, je nutné vyplnit přihlášku, smlouvu o poskytnutí péče o dítě a potvrzení o povinném pravidelném očkování dítěte. Formuláře jsou ke stažení zde. Cena za využívání služeb dětské skupiny je 400 Kč/měsíc.

Mateřská škola

Mateřská škola slouží k předškolnímu vzdělávání, které je povinné pro všechny děti, jež dosáhnou k 1. září věku 5 let. Mladší děti mohou mateřskou školu taktéž navštěvovat, jejich přijetí ovšem záleží na dalších podmínkách. Prioritně budou přijaty děti ze spádového obvodu Mateřské školy Vyšší Brod. Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být podána do stanoveného termínu (obvykle květen daného roku). Přihlášku je nutné doplnit o potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a o jeho řádném očkování (více kapitola Zdraví). Dané formuláře v české i v česko-vietnamské verzi naleznete zde

Pořadí dětí přijatých do mateřské školy je určeno dle následujících kritérií: 

1. děti, které dovrší do 1. září věk pěti let a děti, kterým byl povolen odklad 

2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku

3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to v pořadí:

a) ty děti, jejichž přihláška byla přijata v předcházejícím školním roce, ale nemohlo ji být vyhověno

b) ostatní děti 

4. děti z jiného než spádového obvodu MŠ Vyšší Brod a to tak, že starší dítě má vždy přednost před mladším

 

Každá základní škola má svůj spádový obvod. To znamená, že pokud svým trvalým bydlištěm spadáte do tohoto obvodu, ZŠ má povinnost vaše dítě přijmout do prvního ročníku. Do spádového obvodu ZŠ a MŠ Vyšší Brod patří Vyšší Brod, Studánky, Drkolná, Těchoraz, Hrudkov I a II, Ostrov-Malšín, Dolní Jílovice, Kyselov, Rožmberk nad Vltavou, Přízeř.
VYSVĚTLIVKA
Spádová oblast

Informace k nástupu do MŠ

V tomto videu paní ředitelka vysvětluje vietnamským rodičům, jaké dovednosti potřebují mít děti před nástupem do MŠ, jaké základní věci děti do školky potřebují a co dětem pomůže se zlepšit v češtině. Video s Vietnamským dabingem, možné zapnout české titulky.

Základní škola

Povinností rodiče je zapsat své dítě na základní školu. K zápisu musí všechny děti, které k 31. srpnu dosáhnou věku 6 let. Zápis probíhá v dubnu. O přijetí dítěte do školy i o případném odkladu rozhoduje ředitel školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky na příslušném tiskopisu (viz vysvětlivka). Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K zápisu je nutné vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list do první třídy. Formuláře v české a v česko-vietnamské verzi naleznete zde. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. 

Školní družina 

V rámci docházky na základní školu lze využít školní družinu, jež realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména odpočinkovou a relaxační formou, zájmovou činností, vycházkami a přípravou na vyučování. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina se dělí do dvou oddělení po 30 žácích. Provozní doba školní družiny je každý den od 6:15 do 7:40 hodin a v odpoledních hodinách od 11:30 do 16:30.

Pořadí žáků přijatých do školní družiny je určeno následovně, přičemž mladší dítě má vždy přednost před starším: 

1. žáci prvního stupně, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni nebo osoby samostatně výdělečně činné 

2. žáci dojíždějící 

3. žáci rodičů, jejichž jeden rodič je doma 

Pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny, je nutné vyplnit Žádost o přijetí do školní družiny. Formulář naleznete zde. Cena pro využívání služeb školní družiny se pohybuje od 740 Kč za pololetí.

Informace k nástupu do ZŠ

Podívejte se na video ve vietnamštině (s českými titulky) určené pro rodiče dětí, které se připravují do první třídy. Paní ředitelka ZŠ Vyšší Brod radí vietnamským rodičům, jak dětem usnadnit nástup do školy. Paní ředitelka také rodičům poskytne informace, jak děti účinně do školy připravit, podrobně vysvětlí, jaké základní pomůcky je třeba pro děti připravit a jak se přihlásit do školní družiny.

Odklad znamená, že dítě nesplňuje požadovanou fyzickou, sociální, emoční či rozumovou zralost. Mělo by např. zvládnout odloučení od rodičů, mělo by dokázat formulovat otázku, vyprávět krátký příběh, rozeznat různé zvuky, dokreslit obrázky atp. O odklad školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do konce května. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu, dítě stráví následující školní rok v mateřské školce a na jaře jeho rodič podá opětovně přihlášku do základní školy.
VYSVĚTLIVKA
Co je to odklad ?

Co by dítě mělo umět při nástupu do ZŠ

Víte, jaké dovednosti by mělo mít Vaše dítě, než půjde do první třídy v ČR? V tomto videu paní učitelka ze ZŠ Vyšší Brod vysvětluje, jak rodiče mohou svým dětem pomoci se připravit na nástup do 1. třídy. Paní učitelka také v tomto videu učí základní slova, která mají děti před nástupem do první třídy s rodiči procvičovat. Video je s vietnamským dabingem (je možné zapnout české titulky)

Kroužky

Mimo docházku do základní školy lze taktéž vaše dítě přihlásit na některé z nabízených kroužků, jako např. stolní tenis, fotbal, bojové sporty, nebo přírodovědně zaměřené aktivity. Aktuální seznam kroužků a odpovědných vedoucích najdete na: www.zsvyssibrod.cz/zajmove-krouzky.html. V případě, že chcete pomoci s domluvou s daným vedoucím nebo hledáte podrobnější informace, napište nám na kpic.vb@gmail.com, rádi vám pomůžeme. 

Středoškolské a vysokoškolské vzdělávání v ČR

Na výuku v základní a mateřské škole navazuje středoškolské vzdělání a následně eventuálně vzdělání vysokoškolské. V průběhu posledního ročníku základní školy přichází zásadní rozhodování pro dítě a jeho rodiče o tom, kam si případně dítě podá přihlášku. S vyplněním přihlášky a s rozhodováním vám může pomoci školní výchovná poradkyně PaedDr. Blanka Mikulová, e-mailový kontakt: mikulova@zsvyssibrod.cz.

Školský systém v ČR: Individuální předškolní vzdělávání

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola. Individuální předškolní vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po celý školní rok nebo jeho převážnou část). Následně se vzdělávání uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), na jehož základě rodič obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Individuální (domácí) vzdělávání v základní škole

O povolení individuálního (domácího) vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Bližší informace o obsahu žádosti a podmínkách pro povolení individuálního vzdělávání poskytne vedení školy.

DEJTE SI POZOR!

► Zápis a docházka do posledního ročníku předškolního vzdělávání a do 1. třídy ZŠ je ze zákona povinná; neprovedení zápisu může být potrestáno jako přestupek. Povinná školní docházka trvá 9 let. Zákonný zástupce ale může požádat o Individuální předškolní vzdělávání (viz výše). Pokud zákonný zástupce zamezuje dítěti přístup ke vzdělávání a dítě se nijak nevzdělává, jedná se o přestupek zanedbávání péče o povinnou školní docházku či o povinné předškolní vzdělávání dítěte. Povinné je i případné distanční vzdělávání a rodiče musí zajistit, aby se dítě výuky na dálku účastnilo a pracovalo podle pokynů učitelů. 

► Každou absenci v mateřské a základní škole i školní družině je nutné řádně omluvit.

► Na důležitá jednání je vhodné přicházet s tlumočníkem. Informace o dětech smí škola poskytovat pouze jejich zákonným zástupcům, ne samotné další osobě.

Zdraví

Zdravotní péče v ČR se zpravidla zajišťuje na základě zdravotního pojištění, jež je povinné pro všechny cizince, kteří hodlají pobývat na území ČR. Zdravotní pojištění pokrývá běžné zdravotní úkony. Při návštěvě lékaře a zubaře proto postačuje prokázat, že jste náležitě pojištěni. Zdravotní pojištění rozlišujeme buď komerční, nebo veřejné. V případě, že nemáte nárok na veřejné zdravotní pojištění, je nutné si zakoupit komerční zdravotní pojištění. Komerční pojištění se dělí na Nutnou a neodkladnou péči, a na Komplexní zdravotní péči. Cizinci mají v případě pobytu v ČR na dobu delší než 90 dnů povinnost uzavírat komplexní pojištění. Více o pojištění pro cizince naleznete zde: www.cicpraha.org/vi/socialni-poradenstvi/zdravi/zdravotni-pojisteni-dlouhodoby-pobyt-zeme-mimo-eu.html. 

Dítě je dnem narození automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny, ve které je pojištěna matka dítěte. Do 8 dnů je nutné provést registraci na okresní pobočce dané pojišťovny. K registraci potřebujete rodný list dítěte. Pojištění dítěte a studenta nic nestojí, hradí ho stát. Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si platí zdravotní pojištění samy.

Praktický a dětský lékař, zubaři

Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost provozuje ve Vyšším Brodě a v Českém Krumlově MUDr. Martina Nováková, více zde: www.detskylekar-ceskykrumlov.cz. Ordinaci ve Vyšším Brodě, Loučovicích a Rožmberku nad Vltavou provozuje MUDr. Marie Bencová a MUDr. Eduard Benc. Více informací, včetně ordinační doby zde: www.drbenc.cz/vn. Ve Vyšším Brodě je několik stomatologických ordinací, případně si svého zubaře můžete najít zde: www.katalog-stomatologu.cz/dle-vykonu/zubni-lekar/jihocesky-kraj.

Očkování – povinné a zdarma 

V ČR je povinnost nechat očkovat své dítě. Mezi povinné dětské vakcíny patří hexavakcína, která se aplikuje třemi dávkami s tím, že první se dítěti podává v 9. týdnu života, druhá ve 4. měsíci a třetí mezi 11. a 13. měsícem. Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se aplikuje během 13. a 18. měsíce života a druhá následuje mezi 5. a 6. rokem. Mezi 5. a 6. rokem věku se taktéž aplikuje kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Nakonec se dětem aplikuje vakcína na přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně, a to mezi 10. a 11. rokem. Děti rodičů pocházejících z ciziny (např. Vietnam, Ukrajina) se očkují již v 6. týdnu a další vakcíny následují po 3 měsících.

Očkování – nepovinné a placené

Dítě můžete nechat naočkovat i nepovinnými vakcínami. Mezi ně patří očkování proti rotavirům, pneumokokům a meningokům různého typu. Dále lékaři (vzhledem k velkému výskytu klíšťat a vysokému riziku nákazy v našem regionu) doporučují nechat sebe a své dítě očkovat proti klíšťové encefalitidě (zánětu mozkových blan). Od 13. roku lze děti taktéž očkovat proti HPV (rakovině genitálií a konečníku). Přesné termíny očkování vám sdělí váš ošetřující lékař. Potvrzení o očkování dítěte budete předkládat jak při zápisu do MŠ Vyšší Brod, tak při žádosti o přihlášení dítěte do dětské skupiny. Potvrzení vám vydá dětský lékař. Český a česko-vietnamský formulář do dětské skupiny a mateřské školy naleznete zde

V případě akutních případů a mimo ordinační hodiny praktického lékaře ve Vyšším Brodě, lze využít Lékařskou službu první pomoci (pohotovost) v Českém Krumlově (https://lekarska-pohotovost-dospeli-cesky-krumlov.narodnizdravotniregistr.cz) nebo v Českých Budějovicích (http://www.nemcb.cz/pohotovost/lekarska-sluzba-prvni-pomoci-pro-dospele/).
POHOTOVOST
Úmrtí V případě úmrtí ve vaší rodině nebo vašem okolí je vaší povinností zavolat k zemřelému praktického lékaře, Lékařskou službu první pomoci (www.lekarska-pohotovost-dospeli-cesky-krumlov.narodnizdravotniregistr.cz) nebo Zdravotnickou záchrannou službu (155). Přivolaný lékař následně provede prohlídku zemřelého a vystaví ohledací list. Po vystavení ohledacího listu či prohlédnutí lékařem je důležité kontaktovat pohřební službu, se kterou sjednáte podmínky pohřbu. Nejbližší pohřební služba je v Kaplici (www.maurenckaplice.cz) nebo v Českém Krumlově (www.psckcimerhanzl.cz). 

DEJTE SI POZOR!

► Nezaplacením pojistného v určené výši a termínu vám vzniká dluh, který bude zdravotní pojišťovna vymáhat, a to včetně penále. Penále na veřejném zdravotním pojištění činí 0,05 % z dlužného pojistného denně. Jakékoli nedoplatky na pojistném jsou vážnou okolností při posuzování vaší pozdější možné žádosti o udělení státního občanství ČR.

Při neočkování dítěte povinnou vakcinací hrozí zákonnému zástupci (rodiči) pokuta až 10 000 Kč a mateřská škola nemusí takové dítě přijmout.

V případě, že se nedorozumíte česky, kontaktujte před návštěvou lékaře tlumočnici nebo tlumočníka. Neporozuměním pokynů lékaře riskujete své zdraví, případně zdraví svého dítěte!

Třídění odpadu a komunální odpad

Třídění odpadu patří mezi základní principy moderní západní společnosti. Třídění a následná recyklace slouží primárně k šetření přírodních zdrojů a životního prostředí. Prosíme tedy o dodržování zákona a o zodpovědné nakládání s odpadem, veřejným prostranstvím a přírodou okolo nás. Nežijeme tady sami. Ve Vyšším Brodě se na různých místech nachází barevné kontejnery, jež právě k třídění slouží – modrý na papír, zelený na sklo, žlutý na plast a PET lahve, bílý na textil (včetně obuvi a hraček) a šedý na kovový odpad. Na některých místech jsou rozmístěny i hnědé kontejnery na sběr bioodpadu. 

Svoz běžného komunálního odpadu, tedy toho, který již nelze vytřídit, zajišťuje pro město Vyšší Brod FCC České Budějovice, s. r. o. Svoz probíhá vždy v pondělí ráno a je možné ho provádět jednou týdně, jednou za 14 dní či jednou v měsíci. Pokud bydlíte v panelovém domě, platba za svoz komunálního odpadu se obyčejně odvádí společně s nájmem. V případě, že máte své vlastní bydlení, je nutné osobně zajít na městský úřad, odbor životního prostředí (OŽP), a uzavřít zde Smlouvu s městem na vývoz komunálního odpadu s následným uložením na skládce. Zároveň se zde vyplní i objednávka s intervalem vývozu a vydá se příslušná známka k vylepení na odpadní nádobu. V kanceláři OŽP též zájemce obdrží další důležité informace, jako např. možnost získání odpadních nádob na bioodpad pro rodinné a řadové domy. 

Se stavebním odpadem a materiálem nelze zacházet jako s odpadem komunálním. Stavební odpad je možné uložit na skládce, případně lze objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za poplatek. Kontejner lze objednat taktéž v kanceláři OŽP.

K ukládání odpadu je možné využít i sběrný dvůr v Lidické ulici (příjezd ze silnice směrem na Studánky). Ve sběrném dvoře je zajištěn výkup železa, bezplatné uložení biologicky rozložitelného komunálního odpadu, bezplatné uložení nebezpečného odpadu (lednice, mrazáky, elektronika, olej, tuk, barvy, zářivky atp.). Bezplatně zde lze uložit sklo, plast a polystyren. Další odpad domácností (především velkokapacitní) je možné uložit za 1 Kč/kg. Otevírací doba a kontakty včetně dalších informací naleznete zde: (http://mestovyssibrod.cz/sberny-dvur-vyssi-brod_129.html).
SBĚRNÝ DVŮR
Co mohu ekologicky zlikvidovat ?

DEJTE SI POZOR!

► Podle zákona č. 251/2016 Sb. se fyzická, právnická, nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Takové osobě lze uložit pokutu až 20.000Kč. V případě opakování lze uložit pokutu do výše 35.000Kč.

► Podle zákona č. 185/2001 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000Kč.

► Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. může obec uložit právnické a fyzické osobě, která je podnikatelem, pokutu až do výše 500.000Kč za neudržování čistoty a pořádku na pozemku, který užívá nebo vlastní, a narušuje tak vzhled obce. Obec taktéž může uvedené osobě, která naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, uložit pokutu 200.000Kč.

Podnikající osoby třídí a vyhazují odpad do odpadové nádoby ve/u své provozovny. Je nepřípustné ukládat odpad do společné nádoby v bytovém domě!

Stavba, zábor a reklama

V případě, že začínáte stavět, provádíte rekonstrukci nebo jakoukoliv změnu již dokončené stavby, budete až na několik málo výjimek potřebovat povolení nebo souhlas stavebního úřadu, a to ještě před tím, než začnete stavět. Důvodem je především ochrana veřejného zájmu (jako např. zdraví obyvatel, celkový vzhled města apod.). Problematika povolování staveb je velmi komplikovaná, a proto stavební úřad doporučuje se vždy před zahájením jakýchkoliv prací s úřadem telefonicky, osobně nebo pomocí e-mailu spojit a domluvit se na dalším postupu. 

Spolupráce se stavebním úřadem ovšem nekončí ani po udělení souhlasu nebo povolení, protože většinu staveb je možné začít užívat pouze se souhlasem stavebního úřadu. O tom, které stavby je možné užívat pouze se souhlasem, je opět nejlepší se poradit přímo se stavebním úřadem. Užívání stavby bez patřičného souhlasu může vést k pokutě až 1 milion korun

Pokud při stavbě vstupujete na pozemek ve vlastnictví města (např. stavba lešení zasahující do chodníku, využití prostoru pro zařízení staveniště), je nutné před započetím práce podat žádost o povolení dočasného záboru pozemků nebo zvláštního užívání komunikace

Reklamní zařízení, která mají plochu větší než 0,6 m2 je možné umisťovat pouze se souhlasem stavebního úřadu. Velká část Vyššího Brodu se navíc nalézá v památkové zóně, ve které není možné bez stanoviska Odboru památkové péče v Českém Krumlově umisťovat reklamy jakýchkoliv rozměrů. Pokud si nejste jistí, zda můžete reklamu umístit, neváhejte kontaktovat stavební úřad.

Veřejné pozemky nebo prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti, typicky vlastněné státem nebo obcí. S veřejným prostorem a pozemkem (ačkoliv nevyužitým) ovšem nelze zacházet jako s pozemkem soukromým! Nicméně veřejný pozemek si můžete v určitých případech od obce za poplatek pronajmout. Se soukromým pozemkem, který je ve vašem vlastnictví, můžete – v rámci zákonných norem, případně s povolením – nakládat dle vlastních potřeb, což v případě veřejného prostranství nelze.
VYSVĚTLIVKA
Co je veřejný a soukromý pozemek?

DEJTE SI POZOR!

O povolení nebo souhlas se stavbou či rekonstrukcí musíte zažádat ještě před zahájením prací. V případě, že tak neučiníte, hrozí vám pokuta až v řádu statisíců korun.

Za neoprávněný zábor pozemku lze uložit pokutu do 50.000Kč, je-li tento přestupek spáchán opakovaně, pak pokuta může dosáhnout až 75.000Kč.

► Dejte si pozor na umístění reklamy, a to nejen na veřejném, ale i na soukromém pozemku. Umístění reklamy bez potřebného souhlasu může vést k pokutě až půl milionu korun.

► Pokud realizujete stavbu pro reklamu bez potřebného stavebního povolení, hrozí vám pokuta až do výše 200.000Kč. Pokud jako fyzická osoba zadáváte reklamu, která je v rozporu se zákonem o regulaci reklamy, popř. poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy, hrozí vám pokuta až do výše 2.000.000 Kč.

Podnikání a práce

V ČR můžete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo jako právnická osoba. Informace o možnostech podnikání získáte na živnostenském odboru v Českém Krumlově. Do 1. dubna každého roku máte povinnost odevzdat daňové přiznání. Pokud ho neodevzdáte, hrozí vám velké finanční pokuty a může to ovlivnit i (ne)prodloužení vašeho pobytu na území ČR. Daňové přiznání se odevzdává na finanční úřad v Českém Krumlově. 

Jako podnikatel (OSVČ) podléháte elektronické evidenci tržeb (EET), a to bez ohledu na to, zda jste nebo nejste plátcem DPH. Vedení EET jsou povinni všichni, jejichž činnost spočívá v nabídce ubytovacích či stravovacích služeb nebo ve vedení maloobchodu či velkoobchodu. V budoucnu se EET rozšíří i na ostatní podnikatelské profese a služby, které přijímají peníze nebo část peněz v hotovosti. Od EET jsou osvobozeny sociální služby a tržby z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. Výjimku z EET mají zrakově postižení, provoz automatů na zboží či služby, provoz veřejných toalet a tržby z hazardní hry.

V případě, že jste zaměstnanec, daňové přiznání za vás obvykle podává zaměstnavatel. Pokud váš zaměstnavatel porušuje vaše práva a vaše pracovní podmínky jsou nevyhovující nebo nedůstojné, můžete se obrátit například na neziskovou organizaci La Strada (více zde: www.strada.cz/cz/hledatepomoc), jež se zabývá pracovním vykořisťováním. 

Vyhněte se různým formám nelegální práce, jež může při odhalení vyústit ve vyhoštění z České republiky. Pokud jste nelegálně zaměstnaní, přicházíte o placenou dovolenou, odškodnění za pracovní úraz, nemocenskou, ošetřovné v případě nemocného člověka v rodině a o odvody na sociální a zdravotní pojištění, tedy i o nárok na důchod.

Elektronická evidence tržeb (EET) je další evidencí, kterou musíme používat, pokud provozujeme některé druhy samostatné výdělečné činnosti a bereme od svých zákazníků peníze v hotovosti. O každé tržbě v hotovosti zašleme údaje online správci daně a hned nato vystavíme zákazníkovi účtenku s údaji, které od správce daně obdržíme. Před zahájením EET musíme provést řadu úkonů. Více zde:(https://www.etrzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy).
VYSVĚTLIVKY
Co je EET ?
Pracovní vykořisťování je porušování podmínek stanovených zákoníkem práce ze strany zaměstnavatele. Nejčastější případy vykořisťování jsou: obtížně splnitelné normy, nevhodné pracovní podmínky, nevyplacená dohodnutá mzda, dodatečné poplatky ze mzdy, neproplacené přesčasy či nezapočítané odpracované hodiny, nucení k nedohodnuté práci, pokuty za drobné prohřešky, chybějící přestávky, pohrůžky slovním nebo fyzickým násilím, násilí nebo neoprávněné zadržování osobních dokladů.
VYSVĚTLIVKA
Co je pracovní vykořisťování?
Nelegální práce vzniká tehdy, když zaměstnanec pracuje bez pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Za nelegální práci se rovněž považuje to, když cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, bez tohoto povolení nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu. Legální práci nemohou např. vykonávat cizinci, kteří přijeli do ČR na turistické vízum.
VYSVĚTLIVKY
Co je nelegální práce ?

DEJTE SI POZOR!

► Právnické osobě (firmě) nebo podnikající fyzické osobě (OSVČ), která umožní výkon nelegální práce (tj. zaměstná někoho nelegálně, bez pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně zaměstná cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s povolením k zaměstnání), lze v případě prokázání uložit pokutu až do výše 10.000.000 Kč, minimálně však 50.000 Kč. Postih čeká i na osobu, která nelegální práci vykonává, a to ve formě pokuty do výše 100.000 Kč.

► Při ztížení či maření dosažení účelu EET, neodeslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou nebo nevystavení účtenky zákazníkovi, může správní orgán uložit pokutu až do výše 500.000 Kč. V případě neumístění informačního oznámení nebo nezacházení s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, může správní orgán uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Co nedělat !

Obecně prosíme o co největší ohleduplnost, a to především ve společném bytovém domě – dodržujte stanovy společenství vlastníků jednotek a domovní řád. Dbejte na čistotu ve sdílených prostorách a veřejném prostoru. 

Noční a nedělní klid

Prosíme, dodržujte vyhlášku č. 3/2011 o nočním klidu a vyvarujte se hlučných činností (např. pouštění pyrotechniky, ohňostrojů, pouštění hlasité hudby), kterými byste rušili své sousedy a okolí. Noční klid trvá každý den od 22:00 do 6:00. Dále se zdržte jakýchkoliv hlučných činností (sekání trávy, řezání dřeva apod.) o nedělích. Za porušení nočního klidu vám může Městská policie Vyšší Brod uložit pokutu ve výši 10.000Kč a je-li přestupek spáchán opakovaně, pak až 15.000Kč. Za porušení klidu o nedělích lze uložit pokutu až ve výši 100.000Kč.

 Domácí násilí

Domácí násilí nastává tehdy, kdy jedna osoba (pachatel) získává nad druhou osobou (obětí) fyzickou či psychickou moc ústící např. v zastrašování, věznění, sexuální obtěžování, fyzické napadání nebo zabavení finančních prostředků. Domácí násilí je v ČR trestným činem. Pokud jste svědkem nebo obětí domácího násilí, obraťte se na Policii ČR (158), na Bílý kruh bezpečí (116 006), nebo na infolinku zmíněnou na konci tohoto dokumentu.

Loterie

Hazardní činnost může mít negativní efekt nejen na jednotlivce, ale i na rodiny a celou komunitu, a to např. v podobě závislosti, zhoršení zdravotního stavu, zvýšeného rizika nezaměstnanosti a exekuce. I z toho důvodu je loterijní a sázková činnost dle vyhlášky č. 2/2016 na území Studánky u Vyššího Brodu zakázána. Výjimkou jsou budovy č.p. 215, 216, 2336/2 a 2336/3. V případě porušení této vyhlášky hrozí pokuta až 100.000Kč

 Padělky a pyrotechnika

V rámci zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele a práva duševního vlastnictví je zakázáno prodávat padělané zboží. Pokud Česká obchodní inspekce (ČOI) ve spolupráci s policií zjistí porušení tohoto zákona, je s prodejcem zahájeno správní řízení, ve kterém lze za prodej padělaného zboží uložit pokutu až do výše 5.000.000Kč. V případě, že jste svědky nelegálně prodávaného zboží, můžete na to upozornit ČOI zde: www.coi.cz/podatelna.

Zábavní pyrotechnika se rozlišuje dle kategorií nebezpečnosti. Kategorie pyrotechniky F1, F2, F3 lze prodávat bez zvláštního osvědčení, jejich prodej je však omezen věkem kupujícího. Pyrotechniku označenou F1 lze prodat kupujícímu staršímu 15 let, F2 staršímu 18 let a F3 21 let. Prodej, nákup a manipulaci s pyrotechnikou v kategorii F4 smějí provádět pouze osoby vlastnící platné osvědčení vydané Českým báňským úřadem. Nelegálně dovážená a neověřená pyrotechnika a prodej pyrotechniky kategorie F4 bez řádného osvědčení taktéž spadá pod kontrolu ČOI. Vzhledem k tomu, že pyrotechnika každoročně zraní (především v období svátků) stovky občanů napříč republikou, prosíme o dodržování těchto pravidel. Prosíme rovněž o opatrné zacházení s tímto zbožím.

Drogy

Většina drog je návykového charakteru a jejich konzumace má nežádoucí vedlejší účinky, které vedou k ohrožení zdraví a mohou mít vliv i na vaše okolí. Nejen z tohoto důvodu je držení a prodej nelegálních drog (opioidy, halucinogenní, konopné a stimulující drogy) trestné. 

Podle trestního zákoníku 40/2009 je potrestán ten, kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed. V závislosti na závažnosti spáchání trestného činu může být uložen trest odnětí svobody v rozmezí 1 až 18 let, peněžitý trest, trest propadnutí majetku. Dále může být uložen trest domácího vězení, obecně prospěšných prací, vyhoštění a zákaz pobytu.

V případě, že jste svědky výroby, distribuce či prodeje nelegálních drog, nebo jste nuceni participovat na této nelegální činnosti, ozvěte se Policii ČR (155) nebo Městské policii VB. Pokud sami drogy užíváte, v České republice existuje množství institucí, které vám pomohou situaci řešit. V Českých Budějovicích se můžete obrátit na anonymní Kontaktní centrum Prevent, více zde: www.prevent99.cz/kccb.