TIN TỨC MỚI

TIN TỨC MỚI
TRẠI HÈ

Dành cho trẻ em người Việt từ 6-15 tuổi.
Chúng tôi cũng mong muốn các trẻ em người
Séc tham gia để giúp các bạn người
Việt học tiếng Séc và định hướng trong
môi trường văn hoá Séc.

20.4.2022

ĐƠN ĐĂNG KÍ TRẠI
TRẠI HÈ VUI CHƠI HỌC TIẾNG SÉC

ĐƠN ĐĂNG KÍ TRẠI: Vui chơi học tiếng Séc

20.4.2022

trại hè Vui chơi học tiếng Séc

Dành cho trẻ em người Việt từ 6-15 tuổi.
Chúng tôi cũng mong muốn các trẻ em người
Séc tham gia để giúp các bạn người
Việt học tiếng Séc và định hướng trong
môi trường văn hoá Séc.

20.4.2022

trợ cấp
TRẠI HÈ

Năm 2022, thành phố Vyšší Brod nhận được khoản trợ cấp cho dự án trại hè và hoạt động thông tin trong khuôn khổ hội nhập Việt Nam do Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đồng tài trợ.